Disclaimer

Algemeen
Detailresult B.V., hierna te noemen ‘Detailresult’, verleent u hierbij toegang tot detailresult.nl, hierna te noemen ‘de website’, en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Detailresult en derden zijn aangeleverd. Detailresult behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide bevestiging van Detailresult.

 

Aansprakelijkheid
Detailresult besteedt grote zorg aan de juistheid en actualiteit van de informatie op de website. Indien Detailresult opmerkzaam wordt gemaakt op eventuele onjuistheden, zal zij trachten deze zo goed en snel als mogelijk te verbeteren.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van kennelijke type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

De website kan verwijzingen, waaronder hyperlinks, naar externe sites bevatten die buiten het domein van de website liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van deze site. Detailresult is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze externe sites of bronnen.

 

Copyright
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Detailresult en haar licentiegevers.

 

Gebruik persoonsgegevens
Detailresult gebruikt slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daarbij behorende doel. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten. Bij het gebruik van deze site is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing.